Polityka prywatności Cehamot

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na przetwarzanie przez przedsiębiorstwa danych osób, z którymi wchodzą w relację. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w jedną z relacji z firmą s.c. "CEHAMOT".

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest CEHAMOT Nowy Sącz ul. Witosa 7.
 2. Co to jest RODO?
  Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych.
 3. Dlaczego Carsen przetwarza moje dane?
  CEHAMOT przetwarza Twoje dane ze względu na cele przetwarzania jakim jest realizacja umowy, którą z Tobą zawieramy oraz zabezpieczanie się przed roszczeniami związanymi z zawieraniem umów, a także działalność marketingowa polegająca na przedstawieniu CI naszych produktów. Twoje dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku zawarcia umowy w celu jej wykonania lub podejmowania czynności prowadzącej do jej zawarcia;
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, czyli w sytuacji, kiedy przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami, czy też w celu przechowywania dowodów księgowych w celu możliwości przedłożenia ich właściwym organom, a także w celu prowadzenia działalności marketingowej dotyczącej naszych produktów.
  3. Na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, udostępniamy dane także naszemu głównemu partnerowi biznesowemu, jeśli wyrazisz na to zgodę w formularzu rejestracyjnym.
 4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
  1. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
  2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
  3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
  4. Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
  6. Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych w celach marketingu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?
  Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie przekazywana do nas dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez CEHAMOT Twoich danych osobowych w innych celach, podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym. Jednakże brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania i np. realizacji umowy.
 6. Czy wejście w życie RODO 25 maja 2018 r. wpływa na moją relację względem Administratora, którym jest CEHAMOT?
  Nie, RODO wprowadza po naszej stronie obowiązek poinformowanie Cię o Twoich prawach w związku z RODO, dlatego też sporządziliśmy niniejszą informację.
 7. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z celem zawierania i wykonywania umów przez CEHAMOT?
  W celach działalności CEHAMOT przetwarzamy:
  • - imię i nazwisko,
  • - numery NIP,
  • - adresy zamieszkania,
  • - adresy mailowe,
  • - numery telefonu,
  • - pełnioną funkcję
  • - inne dane umieszczone na pieczątkach i otrzymanych dokumentach;
 8. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

  Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: (link ) .

  Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (link ) oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (link )

 9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?
  Dane osobowe są udostępniane podmiotowi Polcar, jako odrębnemu administratorowi danych osobowych. Mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:
  • - podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
  • - podmioty świadczące dla nas usługi IT;
  • - podmioty zapewniające nam dostęp do programów usprawniających funkcjonowanie Administratorowi;
 10. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?
  Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym poinformowany.
 11. Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?
  Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.
  W celu realizacji umowy, przetwarzamy Twoje dane przez czas jej trwania.
  W celu prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane przez okres przedawnienia twoich roszczeń względem nas z zawartych umów, a także przez okres czasu, przez który jesteśmy zobowiązani do przechowywania dowodów księgowych, w razie kontroli właściwych organów. Dane w celach marketingowych przetwarzamy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do takiego przetwarzania.
 12. Czy mogę liczyć na interwencję organów państwowych w sprawie przetwarzania?
  Przysługuje Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas możesz złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego.
 13. Czy moje dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec mnie automatycznie wydawane decyzje?
  Nie, nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, jak i również nie dokonujemy profilowania.